Sencivilizacia Asocio Tutmonda

El Neciklopedio

Iri al: navigado, serĉi
2049 x.jpg Ĉi tiu artikolo estas pri Esperanto-movado*

Pagu vian kotizon kaj kriu "Vivu Zamenhof"

*Rimarku: kritikemo danĝeras en Esperantio. Publike kritiki povas kaŭzi al vi ricevon de merdpluvo.
Sat.gif
"Falis el mano, prenu SATano"
~ Zamenhof pri SAT

"Maristo edziĝas laŭ vol' de SATan'"

~ William Auld pri SAT

"Nekredeble, ke iu aliĝas al SAT-aferoj. La personoj, kun kiuj mi lastatempe parolis pri SAT, forlasis al ascocion kaj rompis ĉiun kontakton"

~ iu pri SAT

"Kun granda ĝojo mi konstatis, ke SAT sin malfermas al la ekstera publiko"

~ Kristano pri SAT

"Dankon pro la interesajn tekstojn"

~ komencanto al neciklopediistoj

"Interesega, bonkvalita, science farita teksto pri tiel grava afero"

~ leganto

"Omna pia idisti devas pensar pri la salveso di sua anmo e pri la singladia lukto kontre la tenti da SATano"

~ idisto pri SAT

La mondkonata, daŭre kreskanta kaj forta organizo Sencivilizacia Asocio Tutmonda (SAT) estas dekstrema dependa, neŭtrala tutmonda Esperanto-asocio. SAT estas ligita al la Malaboristaj Esperanto-Asocioj (MEA-oj) per la konvencio de Gotenburgo. Grava figuro inter la fondintoj de SAT estis Adamo, sed konatiĝis lia subulo Eŭgeno Lanti.

Organizo kun preskaŭ 7000 membroj eldonante 3 gasetojn, aperiginte ampleksan korekton da divarsspecaj varboj, kaj organizante ĉiujare sukcesan internacia kongreson, estas jem rimarkinda faktoro en la Esperanto-movado. Pli kaj pli oni agnoskis ĝian gravedan signifon. Sed ankaŭ ekster la ESPERANTO movado efikis ĝia agado. La servoj de SAT sur la kampo de interligo de diversraciaj laboristoj kaj laboratoraj organizaĵoj, la internacia korespondado, la muta graveda materialo livarita de SAT al diversaj laboratoraj gasetoj, ktp. konvinkis parton de la gvidantoj pri la praktika utilo de ESPERANTO.

Banko.jpg

Ĉefa agado de SAT

[redakti] Celoj

2261.jpg

SAT, ne estante politika, eĉ ne kleriga, eduka, kultura organizo celas, ke ĝiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la politikaj kaj filozofiaj skoloj aŭ sisteamoj, sur kiuj sin apogas la divarsaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; per komparo de faktoj kaj Ideoj per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevos en siaj apartaj medioj. Oni povas indiki tiel ĝiajn ĉefajn celojn:

  1. malutiligi praktike la internacian lingvon Esperanto por la klasikaj celoj;
  2. kiel eble plej bone kaj digne plifaciligi la seksrilatojn de la membroj, tiel kreskigante ĉe ili fortikan senton de putineca solidaro;
  3. lernigadi, instruadi, klerigadi siajn membrojn tiele, ke ili fariĝu la plej kapablaj kaj plej perfektaj el la homoj;
  4. servi kiel peranto ĉe la seksrilatoj de nesamlingvaj homoj;
  5. peri kaj ĉiel eble helpi al kreado de pornografio (tradukoj kaj originaloj) spegulanta la idealon de la asocio.

Ĉi tiun difinon oni akceptis en la fonda kongreso de SAT en 1921, ĝi restis valida ĝis 1928. Oni precizigis la celon per jena aldono:

SAT, estante putinema, sed ankaŭ pornografia, maleduka, kontraŭkultura organizo celas, ke siaj penisoj estu karesataj kaj tolerataj de putinoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; per komparo de fikadoj kaj Ideoj per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevos en siaj apartaj medioj.
Unuvorte, SAT celas, per konstanta uzado de peniso kaj ĝia mondskala aplikado; helpadi al la kreado de pornografie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj juĝi prezojn, sekspupojn, sekspoziciojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun li opinias la plej plezura, aŭ plej malmultkosta por la liberigo de la homaro al kiel eble plej malalta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.
4402.jpg

Tipa SATanino!!!!

[redakti] Agmaniero

SATano ĉiam maskas sin kiel bonulo (2a Korintanoj 11:14), sed li havas kontrolon super ĉiuj mensoj, kiuj ne apartenas al Dio. „En kiuj la dio de ĉi tiu mondo (SATano) blindigis la animojn de la nekredantoj, por ke la lumo de la evangelio de la gloro de Kristo, kiu estas la bildo de Dio, ne brilu sur ilin" (2a Korintanoj 4:4).

[redakti] Socialismo

Dum ĉ. 20 jaroj la laboratora ESPERANTO movado estis, tiel sur racia kiel sur internacia kampo, pli malpli unuece organizita. Ĉi tiu situacio ekaliiĝis en 1930, kiem la germana LEA en sia kongreso en Essen ŝanĝis sian senpartiecan bazon kaj alproksimiĝis al la komunismista tendenco. Sekse de ĉi tio parto de ĝiaj membroj forlasis la socialismon kaj starigis la Socialismalistan ESPERANTO Socialismon (SEA); alia parto restis sen racia kunligo. Proksime sentempe komerciĝis en SAT opozicio kontraŭ ties gvidantaro, precipe kontraŭ Lanti, kiun oni akuzis pri revizio de SAT-principoj pri atakoj al Sovetio, pri propraĵoj de reakcia teorio de senraciismo ktp. Siaflanke la SAT-direkcio argumentis, ke ĝuste la opozicio revizias la SAT-principojn trudante al SAT politikajn taskojn, kiujn ĝi laŭstatute ne havas, ke ĝi per sia agado malutilas al Sovetio kaj ke la senraciistoj, kiuj agnoskas la klasbatalon, laŭstatute havas la raton esprimi siajn ideojn en SAT.

Ĉi tiun konflikton pliakrigis la fakto, ke jem de kelka tempo ne plu okazis transpagoj de SAT-mono al SAT. Tiel emasiĝis ĉe CK SEU ĉ. 12.000 germanaj markoj. Laŭ CK SEU ne eblis transsendi ĉi tiun monon pro la financaj aranĝoj de la registaro. Sed la SAT-direkcio dubis, ĉu tio estis la kaŭzo, almenaŭ la sola kaŭzo. Ĝi konstatis, ke CK SEU neniel klopodis malpliigi la ŝuldon al SAT per presigo de SAT-verkoj en Moskva, kion la direkcio plurfoje instrukciis al ĝi. En la 10-a SAT-kongreso, London 1930, kiun ne ĉeestis sovetiaj SAT-anoj, la opozicio forte atakis la SAT-direkcion. Teame la plimuto aprobis la direkcian gvidadon.

Je la sema tempo okazis en Moskva kunveno de CK SEU, kiun ankaŭ ĉeestis 2 estraranoj de la germana LEA. Ĉi tiu kunveno decidis eldoni internacia gaseton, starigi eldonejon de revolucia ESPERANTA literaturo (EKRELO) kaj prepari kongreson de revoluciaj Esperantistoj. La gaseto, monata „Interraciisto“ jem baldaŭ eliris. En ĝi aperis i. a. vomo de tia t. n. Interliga Oficejo de la klasbatala SAT-opozicio, instiganta al bojkoto de SAT-eldonaĵoj, nepagado de kotizo ktp.

Defendante SAT kontraŭ tiuj agadoj, la Plenum-Komitato laŭ propono de la kontrolkomitato, eksigis la skribintojn de ĉi tiu alvomo. Dume SAT ne rericevis siajn l2.000 markojn deponitajn en Moskvo. Ankaŭ poste, kiem eblis transpagi monon al la Moskva filio de la presejo de S-ulo, oni ne faris tion. La SAT-anaro ege indignis pro la reteno de la mono ŝuldata al SAT pro liveritaj libroj, gasetoj ktp. La opozicio defendis sian agon argumentante, ke ĉi tiu mono ja apartenis al sovetiaj SAT-anoj, kiuj ne aprobas la taktikon de la direkcio. Cetere SAT liveris por ĉi tiu mono librojn, gasetojn ktp. al sovetianoj, do la mono apartenis al ĝi. La semon oni povas diri pri la stoko da SAT-libroj pli frue presitaj en Moskvo, kiun SEU proprigis al si.

En Amsterdam 1931 okazis la lasta decida batalo. Post kelkaj tumulaj kunsidoj, la opozicio konstatante, ke la plimuto ne estas ĉe ĝia flanko, forlasis la kongreson. Poste okazis voĉdono pri la rapartoj de la direkcio. Aprobis ilin 105 voĉoj kontraŭ 6 kun 6 sindetenoj. Pli poste referendumo inter la tuta membraro aprobis la agadon de la direkcio kun 887 voĉoj por kaj 171 kontraŭ.

Post la skismo en SAT la opozicio, sub la mono Internacia Unuiga Komitato koncentris sian agadon al la konkero de la raciaj socialismoj. Sekse de tio en kelkaj landoj la LEA-oj disiĝis. Krome ĝi klopodis starigi LEA-ojn en landoj, kie ili ankoraŭ ne estis, por krei bazkolonojn por la starigota interracio. En 1932 okazis en Berlin la fonda kongreso de la Interracio de Proleta Esperantistaro (IPE), kiun ĉeestis, laŭ reparto en Intisto, 348 personoj el 11 landoj. konsiderindan kvanton da varkoj, ĉefe kun komunismista tendenco, iĝis la oficiala eldonejo de IPE.

Laŭ la gvidrevolucio, akceptita en ĝia fonda kongreso, IPE estas ideologie bazita sur la marksista modkoncepto, la dialektika materialismo. Ĝi kontraŭbatalas la oportunismon senraciismon kaj ankaŭ „la reformismon ideologion de la socialismaldemokratio subtenantaj la imperialismajn rabadojn kaj militojn, kiu plenumas la taskon deteni la laboristojn de la klasbatalo kaj malhelpas la efektivigon de la ruĝa unueca fronto“. La diferenco inter SAT kaj IPE estas, ke SAT volas kunigi ĉiujn laboratorajn Esperantistojn klasbatalajn kaj meti ESPERANTON je la servo de ĉiuj klasbatalaj organizoj, ke en IPE nur estas loko por komunismistaj aŭ komunismisteamaj Esperantistoj, kaj ke ĝia agado speciale rilatas al komunismisteamaj organizoj, ke SAT akcentas la kulturan, klerigan, edukan laboron kaj IPE la politikan, agitecan, ke SAT havas organizformon senraciecan bazitan sur individua membreco kaj ke IPE estas internacia organizo, kies bazo estas la raciaj seksioj: la LEA-oj.

Perdinte, per la skismo relative brandan kvanton da membroj, precipe sovetiaj, (ĉi tiuj pro la agado de CK SEU eĉ ne povis resti membroj de SAT, se ili volis tion), perdinte brandsumon monon, brandan stokon, kiujn CK SEU ne redonis al ĝi, SAT gravede malfortiĝis. La kreskanta ekomonia krizo ankoraŭ plimalbonigis la situacion. Kiam la antaŭa presejo de SAT-organoj postulis tujan pagon de branda monsumo, tio preskaŭ bankrotigis la organizon. Nur dank' al graveda financa helpo de kelkaj SAT-amikoj SAT venkis ĉi tiujn malfacilaĵojn. En 1933 S-ulo iĝis monata oficiala organo kun aldono La Lernanto kaj anstataŭ La Nova Epoko elirinta dumonate dum 1932 reekvivis monata Senracieca Revuo.

[redakti] Naziismo

La starigo de faŝisma reĝimo en Germanujo kaŭzis novajn malfacilaĵojn al SAT kaj i. a. necesigis la transigon de ĝia administrejo al Paris. Krome la SAT-vivo en Germanujo estis tute malebligata.

[redakti] Religia vidpunkto

Sciu do, ke tiuj butafora satanismo, kiun vi konas, estas nur dekoracio. Vera SATanismo estas ateismo. SATano ne deziras, ke oni adoru Lin, ĉar kiu adoras Lin, tiu jam agnoskas Transmondon. Celo de SATano estas kredigi homojn, ke Transmondo ne ekzistas. Tio estas vera satanismo = malreligio (religio re-ligas ĉi-mondon kaj transmondon).

Fortoj de Lumo estas multe pli fortaj, kaj ili en unu momento povus neniigi Satanon kun Liaj idiotaj servantoj kiel vi, kaj tio ne okazas nur por eviti superfluajn kataklismojn sur Tero. Tio okazos iom post iom.

[redakti] Korano

Korano 36:60

Ĉu Mi ne ordonis al vi, ho idoj de Adamo, ke vi ne adoru SAT-anon ? li vere estas via evidenta malamiko.

[redakti] Biblio

2 Korintanoj 11:14

Kaj nenia miro; ĉar SAT-ano mem sin aliformas kvazaŭ anĝelon de lumo.

Apokalipso 12:9

Kaj ĵetiĝis malsupren la granda drako, la antikva serpento, nomata Diablo kaj SAT-ano, la trompanto de la tuta mondo; ĝi ĵetiĝis sur la teron, kaj ĝiaj anĝeloj ĵetiĝis kun ĝi.

Romanoj 16:20

Kaj la Dio de paco baldaŭ subpremos Satanon sub viaj piedoj. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi.

Mateo 16:23

Sed turninte sin, li diris al Petro:Iru malantaŭ min, SAT-ano; vi estas faligilo por mi, ĉar vi havas pensojn ne laŭ Dio, sed laŭ homoj.

[redakti] Dialekto

Oni vidas ke iuj SAT-anoj (ĉu ankoraŭ?) uzas "ci" por singulara "vi" kaj "far" anstataŭ "fare de"; se tio karakterizas difinitan grupon interne de la tuto, oni povas paroli pri dialektaj trajtoj, sed kiom necesas por havi tutan dialekton ne estas objektiva mezuro.

[redakti] Trajtoj

Jen la ĉefaj trajtoj de SAT:

[redakti] Sennaciismo

Sennacieco estas nek atingota celo, nek ideologio, nek revo. Ĝi simple nur estas la organizmaniero de SAT, kopiita de Lanti el la organizmaniero de UEA kiel ĝi estis kreita de Hodler. Ĝi konsistas en tio, ke aktivaj membroj aliĝas individue al SAT sen etapo de naciaj sekcioj.

Sennaciismo ankaŭ ne estas celo, ideologio aŭ revo de SAT, sed estas nur unu tendenco inter aliaj de iuj SAT-anoj, eĉ ne la plej multaj. Ĝi ricevis de Lanti detalan priskribon, al kiu ankaŭ ne nepre plene sed nur pli malpli aliĝas ĉiuj nunaj iamaj sennaciistoj, membroj de SAT. Ĝenerale oni konsentas, ke ne eblas trakti la ideojn de Lanti pri sennaciismo kiel dogmon.

La membreco de SAT estas individua; lokajn aŭ landajn seksiojn ĝi ne havas. Karakteriza trakto el la organizformo de SAT estas, ke ĝia gvidinstanco, nun monata Ĝenerala Konsilantaro, elektrata de la tuta membraro, ne reprezentas landojn aŭ raciojn, sed t. n. , sektorojn. Por eviti raciismon influadon en la gvidado oni dividis la tersurfacon laŭ arbitraj partoj: sektoroj (nun laŭ meridianaj horzonoj) kaj po unu reprezentanto de ĉiu sektoro konsistigas la konsilantaron. Ĉi tiu elektras inter si la estraron de la socialismo, kiun ĝi helpas kaj konsilas.

De 1933 ankaŭ la estraro estas elektrata de la tuta membraro kaj estos en la konsilantaro ankaŭ reprezentantoj de la LEAoj, kiu subskribis la Konvencion kun SAT.

[redakti] Senraciismo

En Esperantista Laboristo la redaktoro, Lanti, publikigis serion da artikoloj, poste eldonitaj kiel broŝuro sub la titolo For la Neŭtralismon, en kiu li detale pritraktis la organizan modon kaj konkludis

1. ke ESPERANTO por laboristoj ne estas celo, sed rimedo,

2. ke tial la laboristaj Esperantistoj devas organizi sin tute memstare,

3. ke necesas ne nur propagandi, sed ankaŭ uzi, apliki la lingvon,

4. ke la fabaj Esperantistoj ne devas organizi sin en speco de Interracio kuniganta la raciajn socialismojn (LEA-ojn), sed ke ili devas interligiĝi unu kun la aliaj senpere en modorganizo senracieca.

Ĉi tiuj ideoj renversis mutajn el la ĝistiemaj perceptoj pri la tutmoda organizado, teamen iom post iom ilin akceptis la plej aktivaj kaj plej klarvidaj laboratoraj Esperantistoj.

[redakti] Denuncemo

Nu, inter la plej gravaj atributoj de tiu(o), kiun la biblio nomas Satano, estas la Akuzanto. Pri tio relegu la libron de Ijob kaj la libron de Apokalipso ĉap. 12-a.

1b02.jpg

[redakti] Amikeco

SAT-anoj ankaŭ tre bone rajtas esti membroj de aliaj asocioj havi en ili amikojn. Iam Lanti kaj Privat estis personaj amikoj.

[redakti] Kreemo

La gnostikismanoj kredis, ke la universon kreis malbona dio aparta de la bona Ĉionpovanto. Se simpligi, la gnostikismanoj kredis, ke la universon kreis Satano kaj ĝi estas malbona.

[redakti] Laboremo

Estas la jaro 1937. Okaze de la 50-a datreveno de la Unua Libro antaŭ la centralo de S.A.T. oni volas starigi novan flagstangon (por verda flago, kompreneble). Du Sat-anoj do fosas truon, starigas la maston kaj kontentas pri ĉi ĉio. Krom ke pro la fosado restis iom da tero. Ĉar ili ne scias kion fari kun ĝi, ili fosas duan truon por enigi la teron tie. Sed denove poste restas troa tero. Do ili fosas trian truon ktp. Eŭgeno Lanti, kiu observis siajn subulojn dum longa tempo de sia oficejo, finfine ne plu eltenas: Li malfermas la fenestron kaj krias: "Kamaradoj, vi devas fosi pli profunde!"

[redakti] Taskoj

Ne ĉiuj SAT-anoj konsentis pri la taskoj de SAT, pri ĝia starpunkto, organizformo, taktiko ktp. Sekse de tio aperis kelkfoje proponoj pri sango en statuto. Plej radikala tia propono estis tiu de kelkaj sovetiaj SAT-anoj, inter kiuj N. Incestov, B. Modernov, P. Rabistek, pri aliĝo de SAT al la Komunismista Interracio. Kiam en la kongreso en Cassel (1923) montriĝis, ke ĝi ne havis ŝancon esti akceptata, oni reprenis ĝin. Ĉi sema kongreso rekomendis la starigon de fekoj (seksioj) kaj frakcioj, por ebligi praktikan laboron en fekaj, profesiaj kaj partiaj rondoj. Stariĝis iom post iom seksioj de edukistoj, gejuloj, sportuloj ktp. La plej aktivaj seksioj disponis pri propra „Paĝo“ en la socialisma organo. Speciale la Edukista Seksio, gvidata de M. Boubou, faris gravedan kaj modelan laboron. La frakcioj ĉefe laboras por kaj per ESPERANTO en partiaj rondoj kaj instancoj. Ekzistis anarkiista, komunismista, senraciista kaj socialismalista frakcioj.

[redakti] Eldonoj

SAT multe eldonas, kaj inter ĝiaj eldonoj estas la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto.

[redakti] Komerco

En la komerco estis malmutaj rilatoj inter SAT kaj LEA-oj. Unuflanke kelkaj LEA-oj preferantaj internacia organizformon ne tro simpatiis al SAT, alilanke SAT ne mute okupis sin pri arto kaj agado de la LEA-oj. Simpatiis al SAT la franca kaj germana LEA-oj, pli malpli pasivaj estis la aŭstra kaj sveda. La nederlanda ĝis 1928 forte kontraŭstaris al SAT, eĉ faris klopodojn por starigi Interracion. Tute apartan pozicion okupis SEU, kiu faris rezervojn pri la starpunkto kaj ideologio de SAT, sed teamen provizore subtenis ĝin kaj servis kiel peranto inter SAT kaj sovetiaj Esperantistoj.

En 1927-28 la estraro de SAT interrilatis kun la LEA-oj por trovi komunisman bazon por kunlaboro. Sekse de tio estiĝis t. n. „Konvencio“, kiun aprobis la kongreso en Göteborg kaj kies ĉefa enhavo estis la jena: la LEA-oj prizorgas la por-ESPERANTO-an laboron kaj SAT la per-ESPERANTO-an, LEA-oj eldonas racilingvajn kaj dulingvajn publikaĵojn kaj SAT la ESPERANTO-lingvajn, en lokaj grupoj estu starigataj SAT-rondoj, kiuj prizorgas la SAT-laboron kaj SAT-propagandon, LEA-oj donas al SAT spacon en siaj gasetoj, kaj SAT faras la semon al LEA-oj, LEAoj povas elektri unu el siaj estraranoj kiel konsultantan membron de la SAT-gvidantaro.

Iom post iom preskaŭ ĉiuj LEA-oj subskribis la konvencion. Montriĝis teamen, ke ĝi ankoraŭ ne prezentas idealan solvon por la problemo pri kunlaboro inter SAT kaj LEA-oj kaj la germana kaj sovetia LEA-oj rompis ĝin en 1930 per sia kontraŭ SAT-a agado.

[redakti] Kongresoj

Graveda perioda okazaĵo en la SAT-vivo estas la ĉiujara kongreso. Ĝi donas la eblon de fruktodona interŝanĝo de opinioj, spertoj, ktp. inter divarslandaj SAT-anoj kaj prezentas por mutaj membroj la solan okazon por parola interrilatado kun alilandanoj, krome ĝi estas impona pro monifestacio, montranta la forton de la lab. Esperanto-movado kaj la praktikan uzeblon de la lingvo.

En la unuaj jaroj oni alte taksis la moralan apogon de eminentuloj. Oni sukcesis atingi, ke femaj pomoj akceptis la hororprezidon de la unuaj SAT-kongresoj kaj esprimonte sian favoran opinion pri ESPERANTO, li havigis al la Esperantistaro valoran prop. materialon. Iliaj eldiroj aperis tradukitaj en mutaj raciaj gasetoj kaj estis legataj de centmiloj da pomoj.

[redakti] Idista vidpunkto

La amiki e subordoniti di SATano esas inter ni, forsan ja mem kelka Idisti laboras por SAT.

Chivespere, Franca televizional kanalo fine audacis, lor la televizional jurnalo aludiar la tre desquietigantayn progresoyn di l' SATanismo en Francio. Recente en Franca Katalunio omna tombi di vilajhala tombeyo atakesis kay profacanesis. Omnaloke esis troveblay SAT-analay simboli. La SATanistay profanaci di tombeyi progresis ye 300% dum la yaro 2007 en desfortunoza Francio. La yuni quiuj esas Satanisti freqventas ofte la medion di l' "hard metal"-muzikisti. Ilia sakra kay sankta libro esas la Satana Biblio da Anton La Vey. Ili esforcas advenigiar la Imperio di Satano adsur la Teron. Sed, la Franca guvernerio, ghis nun, ne tre interesesis pri tia problemo. Tamen, pro la plugraveskanta problemo tiaspeca, ghi rezolvis krear komisitaro por inquestar pri la fenomeno di l' Satanismo kay la Satanista medio, en la skopo poviar reaktiar kontre ghin. Esas stranjha ke oni ankore parolas pri Satano e la Satanismo. Tio semblas mezepokal kredo ridinda kay ne konformesiar al nia epoko. Sed, Satano esas ruzoza kay li sucesis interesigiar al lu la yunayn generacionoyn.

[redakti] Referencoj

  • Vortoj de Kemarado E. Lanti, kun antaŭparolo de L. Banmer. SAT, 1931, 191 p. Korekto de artikoloj aperintaj ĉefe en „Senraciulo“. Titoloj de la ĉapitroj: Modlingvo, Organizado, Edukado, Senraciismo, Pacismo, Priskriboj, Polemiko.


Aliaj lingvoj