FANDOM"Antaŭ ĉio zorgu oficon, -- plezuro atendos sian vicon"

~ Zamenhof al studunto perdante sian tempon

"Ĉiuj diras ke mi estas "absoluta senutilulo", sed fakte mi ne estas "absoluta senutilulo", almenau mi ja UTILAS kiel malbona, nesekvinda, ekzemplo"

~ Studunto pri si mem

"Kiel iama studento de la ĉina lingvo mi ankaŭ scias ke la sono Ĥ ne ekzistas en la ĉina lingvo"

~ Detlef Karthaus pri ĉina lingvo

"al mi oni instruis ke en esperanto oni estas "lernanto" en lernejo kaj " studento" en universitato"

~ Renato Corsetti pri sia studunta vivo

"Estas tiom da frenezaj esperantistoj..."

~ iu

"Socialismo estas opio por studentoj kaj aliaj pseŭdo intelektuloj"

~ Alexander Gofen

"Mi memoras pri iu mia samklasano, kiu infane falis en la truon de la necesejo"

~ stundinto

"Interesa kaj utila vorto, dankon!"

~ Finno pri studunto
Studunto estas nestudanta studento. Studunto ĝuadas sian vivon, aktive vivas (ĉefe dum nokto), aŭskultas muzikon, amuziĝadas kun kamaradoj, ofte drinkas alkoholon, fumas marĥuanon, ktp.
Studento

Asekuriteco estas antaŭkondiĉo por studentiĝi, ĉar studuntoj ofte acidentiĝis.

Lernejo kaj UniversitatoEdit

1680570.25705bd6.240

Lernejo estas negravas afero, eblas drinki. Studado estas serioza afero, post fino de universitato estos kaosa periodeto, kaj certe mi iros ien.

MalfacilaĵoEdit

La profesoro: Ŝajnas al mi, ke tiu ĉi demando estas malfacila por vi.

La kandidato: Ne la demando, sed la respondo.

ImaguEdit

La profesoro: Imagu, ke vi trinkas unu glason da akvo ...

La kandidato (INTERROMPAS): Pardonu, mi estas tute ne kapabla ̧ĝin imagi.

Geniaj ideojEdit

Angla studanto englutis sian hejman ŝlosilon por ke la amikoj rezignu pri la ideo irigi lin hejmen ĉar li estis ebria.

Normala studunta semajnoEdit

  • lundo: mi havas kapdoloron, mi ne iras lernejon
  • mardo: mi havas malmulte da monon, mi estas malsata
  • merkredo: mi ne havas sufiĉan monon, mi estas tre malsata
  • ĵaudo: mi ne havas monon, mi estas tre malsatega
  • vendredo: mi finfine havas monon!
  • sabato: mi ne memoras
  • dimanĉo: mi ne memoras
1325

GazetojEdit

Kvankam en kelkaj landoj, kiel ekz. Germanujo, Hunga­rujo (La Pioniro) kaj Bohemujo (Stu­dento) la E-a studenta movado bone ekfloris en diversaj jaroj, la int. mo­vado ne progresis. La en 1909 fondita "Ĉiostudenta Asocio" eldonis de 1910-12 Gestudentaj Interesoj. Krom ĝi ekzistis "Universala Studenta Unio" kun organo La Tribuno (Utiel, Hisp). Provoj revivigi la movadon post la milito ne sukcesis.

TestoEdit

Studunto ekzameniĝas pri elektriko kaj montras absolutan mankon je teoriaj scioj. Profesoro donas al li lastan ŝancon: "Se vi kapablas klarigi al mi ion praktikan, mi ne malsukcesigos vin. Ĉu vi scias, kiel funkcias tramo?" --- "Ho jes, kompreneble, tramo funkcias per elektra motoro; ĝi veturas sur feraj reloj, super la reloj estas drato, laŭ tiu drato glitas kurentprenilo, en la formo de troleo aŭ pantografo..." --- la profesoro ektrankviliĝas --- "...kaj kiam tiu kurentprenilo frotas la draton, ekestas frota elektro, kiu funkciigas la tramon!"

La profesoro, senespere, redemandas: "Se vere tiel estus, kiamaniere tramo povus ekveturi?" "Ha, simple; por tio la kondukisto ja havas krankon, kiun li turnas por ekveturigi!"

Testo pri anatomioEdit

44 n

Studunto ekzameniĝas pri anatomio. Bedaŭrinde montriĝas, ke lia scio de la internacia lingvo havas mankojn. Demandite pri montrita organo, li respondas: "Tio ĉi estas la hebadon."

Profesoro korektas: "Unue oni ne diras hebadon, sed hepaton; due ne 'estas la hepaton', sed 'estas la hepato'. Trie ĝi estas ne la hepato, sed la lieno."

HoEdit

Studento, post kolosa, tutnokta vinamuziĝo, en la fruaj horoj de l’ mateno venas hejmen, en terure ebria stato. Li kuŝiĝas vestita sur liton, kun la piedoj sur la kuseno kaj kun la kapo sur la porpieda fino de la lito. Post kelke da horoj li vekiĝas, kaj, vinvaporume ankoraŭ, rimarkas sian turnitan kuŝan situacion.

— Ha! — li murmuras, — mi pensis, ke mia kapo do-loras; kaj jen mi vidas, ke miaj ŝuoj premegas ...

EsperantoEdit

Tuj post la ekesto de E ĝi trovis adeptojn inter la studentoj. Z mem jam kiel studento laboris por la solvo de la int. lingvo kaj liaj kolegoj estis semtempe ankaŭ la unuaj E-istoj.

En la antaŭmilita movado la studentoj havis sufiĉe gravan rolon, sed apartan organizaĵon dum daŭra tempo ili ne havis, ankaŭ la gaseto „La Esperanta Studento“ (1906), “The ESPERANTO Student“ (1908), ktp. havis nur efemeran vivon. Mem la Esperantistaj socialistoj tro atentis la propagandon inter la studentoj kaj tiucele aranĝadis afte specialajn ursojn. Kelkloke ekzistis apartaj grupoj kaj kluboj kaj jem en 1909 oni fondis Int. Studentan Ligon en Praha.

Post la milito komerciĝis nova periodo tiutempe estis kreataj la unuaj katedroj de ESPERANTO en diversaj universitatoj (v.), kiuj plibrandigis la nombron de la studentaj Esperantistoj kaj plirapidigis la fondon de apartaj studentaj ESPERANTO kluboj.

Gravan instigon donis al la movado la studenta fekkunveno dum la UK en Budapest en 1929, kie oni decidis fondi novan studentan Esperantistan ligon. La preparajn laborojn faris la St. Esperantista Klubo en Zagreb kaj tiel ekestis kaj funkciis dum du jaroj la Studenta Tutmoda Esperantista Ligo (ŜTELO), sed ĝi limigis sian laboron nur al konsiloj, moralaj helpoj kaj kelkaj praktikaj servoj. Dum la UK en Kraków, 1931, oni akceptis la projekton de la prez. Lapenna Ivo, ke ĉiujare la studentaj fekkunvenoj dum la UK komisiu al unu el studentaj kluboj por funkcii kiel centro por la Esperantistaj studentoj. Kiel centro estis elektrita la Klubo en Zagreb, (Primorska 11), kiu plenumas tiun devon ĝis hodiaŭ. La taskoj de la centro estas: l. kunligi la Esperantistajn klubojn, 2. helpi al novorganizotaj kluboj. 3. eldoni duonjaran raparton, 4. funkcii kiel reprezentanto de la studentaj ESPERANTO organizaĵoj en ĉiuj int. rilatoj.

ĈambroEdit

Juna studento deziris lui meblitan ĉambron. Ĉar li estas iom postulema, li diris al la dom-posedanto: "Tiu ĉambro ne estas tre bela. Krome, ĝi estas iom malgranda. Ĉu vi ne povus almenaŭ tapeti ĝin?"

La dom-posedanto grumblis: "Ne. Tiam ĝi farighus ja ankoraŭ pli malgranda!"

JuroEdit

17

Juĝisto demandas Studunton: "Kiam vi vidis, ke la viroj ekbatis sin reciproke per bierkruĉoj, ĉu vi ne povis pacigi ilin?" "Mi tre volis, sinjoro juĝisto, sed mi mem ne havis bierkruĉon."

PrincipojEdit

Luigantino de ĉambro: Antaŭ ol vi enloĝiĝas en mian ĉambron, mi devas al vi rimarki, ke mi amas, ke oni akurate pagu la luan pagon.

Studunto: Tio ĉi estas ankaŭ mia principo: "aŭ akurate, aŭ tute ne!"

KorespondadoEdit

Kolegia studento skribis al siaj gepatroj:

"Karaj Patrino kaj Patro,
Mi sentas min tiel malkontenta ĉar mi denove devas peti vin sendi pli da mono al mi. Bonvolu sendi al mi $500, kiun mi bezonas por aĉeti manĝon.
Via filo, Jochjo.
P.S. Skribinte ĉi tiun, mi sentis min tiom malĝoja ke mi postkuris la poŝtiston por regajni la leteron, kiun mi volis bruligi. Mi preĝis ke la letero neniam atingos vin sed mi estis tro malfrua."

Post kelkaj tagoj, Johano ricevis la jenan respondon de sia patro:

"Kara Johano,
Bonajn novaĵojn! Viaj preĝoj estis respondataj! La letero neniam alvenis.
Via Paĉjo."

Inter universitataj studentojEdit

- Aŭskultu, Ĝorĝo, mi ricevis avizon de la biblioteko pri iu prunto.

- Ĉu vi ne redonis ĝustatempe la librojn pruntedonitajn?

- Ne, ne! ne temas pri libroj, ili donis al mi unu semajnon da tempo por redoni la bibliotekistinon.

SpeguloEdit

Leĝostudento nokte venis en sian loĝejon tre ”provizita” el trinkejo, englutinta kelke da boteletoj. En la sekvinta mateno, li vekiĝis suferante la sekvojn de sia konduto, li do ne vidis tute klare. Li penas trovi sian spegulon por

konstati sian timon pri sia mieno; sed li trovas anstataû ̧ĝin sian harbroson.

—Fi! je la diablo! — ekkriis li, rigardante en la opiniatan spegulon, —kiel mi estas nerazita!

Esperanto-Fiesta-02

ElektoEdit

La onklo: Kara nevo, la konstanta drinkado kaj la serio-za lernado ne povas ja paralele kuniri ...

La nevo: Vi estas prava, kara onklo; mi çesigas do la seriozan lernadon.

InicoEdit

Ankaŭ studentasociaj foje havas inicajn ritojn. Novaj membroj post provperiodo de ses monatoj ĝis jaro kaj inico iĝas plenaj membroj.

Eks-StuduntoEdit

Eks-studunto vicstaras en vendejo, kiam bela virino entuziasme salutas lin kaj ridetas. Ŝi estas tre bela kaj ŝajne konas lin, do la viro penis memori kiu estas la virino, sed ne povas.

La virino, vidante ke la viro ne konas ŝin, diras, “Mi pardonpetas. Mi kredis, ke vi estas la patro de unu de miaj knaboj.” Tiam, ŝi eliras la vendejon.

Une la viro estas ŝokita, ke virino eĉ ne konus la patron de siaj geknaboj. Tiam, li ekmaltrankviliĝas. Eble, dum unu el la frenezaj festoj li ĉeestis dum universitato, eble li ja patris ŝian knabon.

Li kuras de la vendejo, vidas la virinon nur kelkaj paŝoj for, kaj demandas al ŝi, “Ĉu vi estas tiu virino, kiun mi renkontis je la festo, kie ni trinkegis kaj faris frenezan sekson sur la kanapo antaŭ ĉiuj?”

“Ne,” la virino diras, ŝokita aspekto sur vizaĝo. “Mi instruis je la lernejo de via filo.”

Jubilea telegramoEdit

Mallongan tempon post la 25-jara jubileo de la tago de apero de « Guberniaj Skizoj » de la rusa satiristo Ŝĉedrin-Saltikov havis lokon la ĉiujara kolega tagmanĝo de la studentoj de la N. . .a universitato. Unu el la alestantoj proponis, ke oni esprimu al la talenta satiristo la studentan gratulon je la pasinta jubileo. Lia ideo estis unuvoĉe akceptita kaj tuj estis kunmetita telegramo kun konvena teksto kaj kun la komuna subskribo : « Ĉiujare-tagmanĝantaj studentoj. » Post unu horo de Ŝĉedrin venis respondo : « Dankas! Ĉiutage tagmanĝanta Ŝĉedrin. »

El historioEdit

Kontraŭ la germana leĝo pri la drinkemeco kelkaj gajaj filoj de la Marburga universitato en unu nokto faris al si la plezuron skribi per kreto sur la nigra tabulo de la universitata domo la sekvantan sentencon : — Kiu bone drinkas, tiu bone dormas; kiu bone dormas, tiu ne pekas; kiu ne pekas, estas bona homo; sekve : kiu bone drinkas, estas bona homo! Kian grandegan gajecon tiu ĉi sentenco la sekvantan matenon elvokis ĉe la studentoj, oni facile povas al si prezenti. [K. Hübert.]

Lastaj vortojEdit

Mi vidis alian fari tion en la televido!